Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
  Close
  Филтриране
  Preferences
  Търси

  Общи условия

  ОБЩИ УСЛОВИЯ

  на електронен магазин eshop.wuerth.bg

  I. ПРЕДМЕТ

  Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ВЮРТ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 831363720, със седалище и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, с. Герман, ул. „Манастирска воденица“ № 53 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия eshop.wuerth.bg, наричана по-долу „wuerth.bg“.

  ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

  Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  Наименование на Доставчика: „ВЮРТ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 831363720. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG831363720

  Седалище и адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: обл. София, общ. Столична, с. Герман, ул. „Манастирска воденица“ № 53, e-mail: office@wuerth.bg, тел.: +359 (0)2 965 99 55.

  Надзорни органи:

  Комисияза защита на личните данни

  Адрес:гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

  тел.: (02) 91 53 519

  факс: (02) 91 53 525

  e-mail: kzld@cpdp.bg

  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  Комисияза защита на потребителите

  Адрес: 1000 гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5,

  тел.: (02) 933 05 65

  факс: (02) 988 42 18

  Уеб сайт: www.kzp.bg          

  III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

  Чл.3.eshop.wuerth.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://eshop.wuerth.bg/, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

  •           Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
  •           Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  •           Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата eshop.wuerth.bg;
  •           Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата eshop.wuerth.bg;
  •           Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата eshop.wuerth.bg в Интернет;
  •           Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо по Закона за защита на потребителите;

  Чл.4. Доставчикът в платформата eshop.wuerth.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона – по силата на потребителското или търговското право.

  Чл.5.

  ал.1. Потребителите сключват с Доставчика в платформата eshop.wuerth.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://eshop.wuerth.bg/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика на платформата.

  ал.2. По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата eshop.wuerth.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информаци,я не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата eshop.wuerth.bg.

  ал.3. Потребителите заплащат на Доставчика на платформата eshop.wuerth.bg възнаграждение за доставените стоки, съгласно с условията, определени в платформата eshop.wuerth.bg и с настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата eshop.wuerth.bg.

  Чл.6.

  ал.1. Потребителят и Доставчикът в платформата eshop.wuerth.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

  ал.2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако той е въвел съответното име и парола за достъп.

  IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ESHOP.WUERTH.BG

  Чл.7.

  ал.1.  За да използва eshop.wuerth.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия.

  ал.2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата eshop.wuerth.bg, съобразно посочената в него процедура.

  ал.3.  С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

  ал.4. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от него електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

  ал.5. При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. При промяната им - Потребителят се задължава своевременно да ги актуализира в своя профил.

  V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

  Чл.8. Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата eshop.wuerth.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата eshop.wuerth.bg стоки.

  Чл.9. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата eshop.wuerth.bg по следната процедура:

  1)         Извършване на регистрация в платформата eshop.wuerth.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в платформата eshop.wuerth.bg.

  2) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата eshop.wuerth.bg чрез идентифициране с потребителско име (имейл-адрес) и парола.

  3) Възможност за сключване на договор за покупко-продажба на стоките в платформата eshop.wuerth.bg, без Потребителя да е регистриран потребител в платформата eshop.wuerth.bg.

  4) Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата eshop.wuerth.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка (кошница).

  5) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата eshop.wuerth.bg, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

  6) Предоставяне на данни за извършване на доставката.

  7) Избор на способ и момент за плащане на цената.

  8) Преглед и потвърждение на поръчката.

  VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

  Чл. 10.

  ал.1.Гаранционният срок на продукта започва да тече от датата на покупката и важи на територията на Република България.

  ал.2. При възникване на дефект в рамките на гаранционния срок Потребителят може да заяви това чрез попълването на посочения на страницата на www.eshop.wuerth.bgформуляр. Продукти за гаранционен ремонт се приемат след представяне на валидна гаранционна карта и документ, доказващ датата на покупката - фактура или касова бележка.

  ал.3. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на експлоатация през гаранционния период, поради некачествени материали или неправилна изработка.

  чл. 11. Гаранционното обслужване може да бъде отказано при:

  1)           Несъответствие (непопълнени, некоректно попълнени) между данните в гаранционния документ и съответната стока;

  2)         Гаранционният документ е изгубен или по друга причина не може да бъде предоставен;

  2)         Не са спазени условията за експлоатация и съхранение.

  3)         При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица.

  4)         Повреди, възникнали в следствие на сътресения, механични повреди, удари или претоварвания, получени от неправилна експлоатация.

  5)         Повреди настъпили в следствие на природни бедствия: поражения от мълнии, наводнения, токови удари, пожари, бури и други форсмажорни обстоятелства.

  6)         Гаранцията не покрива замяна на батерии и други консумативи.

   

  VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  Чл.12. Правилата на настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в eshop.wuerth.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011г.

  Чл.13.

  ал.1. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата eshop.wuerth.bg са, определени в профила на всяка стока в платформата eshop.wuerth.bg.

  ал.2. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата eshop.wuerth.bg в профила на всяка стока в платформата eshop.wuerth.bg.

  ал.3. Цените на стоките с включени всички данъци и такси могат да бъдат променяни от Доставчика без каквото и да било предупреждение. Това се отразява в платформата eshop.wuerth.bg.

  ал.4. Цените на стоките с включени всички данъци могат да се различават от цените във физическите магазини, заради определени промоции, касаещи продуктите в платформата eshop.wuerth.bg или физическите магазини.

  ал.5. Всеки продукт с промоция е обозначен със специален знак.

  ал.6. Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определя от Доставчика в платформата eshop.wuerth.bg и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

  ал.7. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя на платформата eshop.wuerth.bg.

  ал.8. Информацията, предоставяна на Потребителите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в платформата eshop.wuerth.bg, преди сключването на договора за покупко-продажба. Поради обновяване на серии и други редакционни и технически причини са възможни несъответствия между изображенията, публикувани на платформата и продуктите, получени от Потребителя при покупка.

  ал.9. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата eshop.wuerth.bg или чрез електронна поща.

  Чл.14.

  ал.1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Транспортните разходи за връщане на закупените продукти са за сметка на Потребителя.

  ал.2. Правото на отказ по предходната алинея не се прилага в следните случаи:

  - За доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

  - За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

  - За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената, защита на здравето, или са с нарушена от Потребителя цялост;

  - За връщане на стоки с нарушена цялост по вина на Потребителя.

  ал.3. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която отказът е бил получен от Доставчика. Доставчикът възстановява получените суми, след попълване на Формуляра за връщане, замяна или рекламация от Потребителя.

  Чл.15.

  ал.1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да замени стоките от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от Доставчика. За да направи това, Потребителят трябва да попълни Формуляра за връщане, замяна или рекламация и да изпрати стоките за своя сметка.

  ал.2. Стоките подлежат на замяна при несъответствие на стоката с договора за продажба поради фабричен дефект или нарушена цялост.

  ал.3. Доставчикът има право да откаже замяна на стоки, ако несъответствието на потребителската стока е по вина на Потребителя.

  Чл.16.

  ал.1. Срокът на доставка на стоката, поръчана до адрес и налична на склад на търговеца, е до 5 работни дни. Важно: срокът на доставка на поръчки направени по време на акции и намаления е до 7 работни дни. Доставката се извършва от куриерска фирма МиБМ Експрес.

  ал.2. Ако Доставчикът в платформата eshop.wuerth.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя.

  VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

  Чл.17.

  ал. 1. Потребителят следва да прегледа стоката в момента на доставка и предаване и ако тя не отговаря на изискванията, да откаже доставката.

  ал. 2. Ако Потребителят констатира скрити недостатъци или дефекти на стоката, има право да подаде рекламация чрез Формуляра за връщане, замяна или рекламация. Срокът за отговор на рекламацията е 30 календарни дни.

  ал. 3. В този случай потребителят може да поиска извършването на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

  ал. 4. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба в едномесечен срок, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

  IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Чл.18.

  ал.1.Доставчикът в платформата eshop.wuerth.bg предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни.

  Ал.2.От съображения за сигурност, Доставчикът в платформата eshop.wuerth.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

  ал.3. Доставчикът в платформата eshop.wuerth.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

  ал.4. Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата eshop.wuerth.bg има право да се свързва с него по начин, заявен от Потребителя при регистрацията.

  ал.5. Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата eshop.wuerth.bg има право да събира, съхранява и обработва данни на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата eshop.wuerth.bg.

  ал.6. Платформата eshop.wuerth.bg обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

  Чл.19.

  ал.1. Във всеки момент, Доставчикът в платформата eshop.wuerth.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

  ал.2. В случай че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите потребителско име и парола, Доставчикът на платформата eshop.wuerth.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубена или забравена парола", достъпна на адрес: https://eshop.wuerth.bg/passwordrecovery

   

  X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  Чл.20.

  ал.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата eshop.wuerth.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

  ал.2. Доставчикът в платформата eshop.wuerth.bg и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия, ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

  - след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата eshop.wuerth.bg и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;

  - след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата eshop.wuerth.bg и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

  - с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата eshop.wuerth.bg.

  ал.3.Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата eshop.wuerth.bg, във връзка с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрация. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

  Чл.21. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://www.wuerth.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

  XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

  Чл.22. Настоящите Общи условия и Договорът на Потребителя с Доставчика в платформата eshop.wuerth.bg се прекратяват в следните случаи:

  - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

  - по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

  - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

  - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

  - в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата eshop.wuerth.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение.

  Чл.23. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата eshop.wuerth.bg в нарушение на настоящите Общи условия, Законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

  XII. ОТГОВОРНОСТ

  Чл.24. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата eshop.wuerth.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

  - Неизпълнениена някое от задълженията по този договор;

  - Нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;

  - Неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора;

  - Невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

  Чл.25. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

  Чл.26.

  ал.1. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

  ал.2. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на eshop.wuerth.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

  ал.3. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

  Чл.27. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

  XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Чл.28.

  ал.1. Потребителят и Доставчикът в платформата eshop.wuerth.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на Договора и тези Общи условия.

  ал.2. Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора, да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.

  Чл.29. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика, в платформата eshop.wuerth.bg, и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

  Чл.30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия Договор.

  Чл.31.

  ал.1. За неуредените в този Договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този Договор, се прилагат законите на Република България.

  ал.2. При възникването на спор страните следва да предприемат действия за разрешаването му по извънсъдебен ред.

  ал.3. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.