Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
  Close
  Филтриране
  Preferences
  Търси

  Политика за поверителност

  I.КАКВО РЕГЛАМЕНТИРА НАСТОЯЩAТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

  Чл.1. Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика“) е изготвена в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), наричано по-надолу за краткост „Регламент“.

  Чл.2. Българското законодателство и Регламента предвиждат правила и изисквания, които „Вюрт-България“ ЕООД следва да спазва при събирането, обработката и съхранението на лични данни. Тези правила се прилагат от Администратора на лични данни, независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

   Чл.3. За да бъде обработването на лични данни законосъобразно, личните данни се събират за посочените в настоящата Политика цели и срокове и при спазване на изискванията, определени в закон или друг нормативен акт.

   Чл.4. Администраторът на лични данни е запознат и следва принципите, предвидени в Регламента, а именно:

  - личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;

  - личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

  - личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото, във връзка с целите, за които се обработват;

  - личните данни са точни и при необходимост се коригират, за да може да се поддържат в актуален вид;

  - личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

  - личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване, повреждане или кражба, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

  Чл.5.(1) Обработването на личните данни, включва: събиране, получаване, създаване, достъп до данни, копиране, коригиране, употреба, съхраняване, ограничена обработка, изтриване и унищожаване на лични данни.

   (2) „Вюрт-България“ ЕООД полага всички усилия, за да гарантира, че информацията, въведена в нашата база данни, се използва само за целите на сайта и електронния магазин и от служители, които обработват лични данни по занятие или на които със заповед на Администратора или по друг начин, е възложено да обработват лични данни на Дружеството.

  II.КОИ СМЕ НИЕ?

  Чл.6.(1) „Вюрт-България“ ЕООД (по-надолу за краткост наричано „Дружество“) е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенция по вписванията, с ЕИК: 831363720, седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, с. Герман, п.к. 1186, ул. „Манастирска Воденица“ № 53. Дружеството се представлява Управители.

   (2) Складова база на дружеството се намира в с. Герман, п.к. 1186, ул. „Манастирска Воденица“ № 53.

   Чл.7. „Вюрт-България“ ЕООД е администратор на доброволно предоставените от посетителите на сайта лични данни и като такъв, се задължава да съхранява и обработва добросъвестно и законосъобразно предоставените от посетителите на сайта лични данни.

  Чл.8. С приемането на настоящата Политика, посетителят на сайта е уведомен за целите и срока, за които „Вюрт-България“ ЕООД може да обработва предоставените лични данни.

   Чл.9. В определени ситуации, Дружеството може да събира автоматично (т.е. не чрез доброволна регистрация) техническа информация за посетители на сайта. Този тип техническа информация може да представлява, но не се ограничава до: вида на използвания интернет браузър; операционната система, ползвана от посетителя; име на хост, домейн или име на домейн, от който сте се свързали със сайта на Дружеството.

   Чл.10. Посетителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, като изпрати писмено съобщение до Дружеството на следния e-mail: office@wuerth.bg

  Чл.11. Всеки запис на лични данни от сайта и/или електронния магазин на Дружеството, изисква съгласието на всеки посетител.

  III.КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

  Чл.12. Съгласно Закона за защита на лични данни: „Лични данни“ е понятието по чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:

  „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“

  За лични данни се приемат и електронен адрес, профил в социалните мрежи, телефонен номер, потребителско име, профилни снимки и др. подобна информация, от която може да се изведе информация, въз основа на която може да се идентифицира дадено физическо лице. Личните данни може също така да включват и уникални цифрови идентификатори като IP адрес на компютъра или MAC адрес на мобилното устройство, както и кукита (бисквитки).

  IV.КАКВИ ДАННИ ИЗПОЛЗВАМЕ И ЗАЩО ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

  Чл.13. (1) В сайта на Дружеството посетителят може да бъде идентифициран след въвеждане на електронен адрес за контакт, име и фамилия/ наименование на търговеца, телефон номер, адрес за доставка, данни за издаване на фактура - ЕИК, седалище и адрес на управление, МОЛ, ИН по ЗДДС, имена и/или телефон за връзка, както и чрез име на хост или домейн

   (2) Предоставените от посетителя лични данни ще бъдат използвани от Дружеството, за целите на маркетинга, статистиката, за да може да предоставим допълнителна информация, свързана с предлаганите от нас продуктова база и/или услуги, за кандидатстване за свободна работна позиция във „Вюрт-България“ ЕООД или за други цели, изрично предвидени в нормативен акт.

   (3) За да направи поръчка през нашия електронен магазин е необходим преди завършване на поръчката посетителят на сайта да потвърди изрично, че е запознат и приема Политиката за защита на лични данни и Общите условия за използване на сайта и електронния магазин.

   Чл.14. „Вюрт-България“ ЕООД използва получената от посетителя лична информация само и единствено за целите, посочени в настоящата Политика, за маркетингова и статистическа цел или за друга цел, изрично посочена в нормативен акт.

   Чл.15. С предоставяне на лични данни при поръчка от електронния магазин или  като форма за контакт с Дружеството, посетителят на сайта декларира, че:

  предоставя личните си данни доброволно и по собствено желание;

  има право да откаже да даде съгласие за обработване на личните му данни или да оттегли вече даденото съгласие, по всяко време, с писмено уведомление, отправено до Дружеството и при спазване на специално утвърдена за целта процедура на Дружеството;

  дава съгласие предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и по изключение предоставяни на трети лица ( НАП, НОИ, съдилища, държавни и общински органи и институции – след официално отправено искане за целта)

  е запознат с правата за достъп и възможността за коригиране на събраните данни, както и с последиците от отказ за предоставяне на данните;

  дава своето съгласие да му бъдат изпращани съобщения относно дейността на Дружеството, продуктовата база и услугите, свободните работни позиции и/или други съобщение, с цел популяризиране на сайта на Дружеството или с цел маркетинг и статистика.

  V.КАК СЪХРАНЯВАМЕ И С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

  Чл.16. „Вюрт-България“ ЕООД декларира, че е взело всички необходими предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни на посетителите на сайта от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

  Чл.17.(1) Данните, които „Вюрт-България“ ЕООД събира, се обработват по сигурен и законосъобразен начин и се съхраняват в електронната база данни на Дружеството, която е криптирана.

  (2) Достъп до личните данни имат служители, които обработват лични данни по занятие или на които със заповед на Администратора или по друг начин, е възложено да обработват лични данни на Дружеството, ИТ отделът, който обслужва и поддържа сайта, електронния магазин и системите на „Вюрт-България“ ЕООД, адвокатите или лицата с юридическо образование, които обслужват Дружеството.

  Чл.18.(1) „Вюрт-България“ ЕООД гарантира, че обработването и съхранението на лични данни, се извършва в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните ЕС 2016/679 и Закона за защита на лични данни.

  Чл.19. В случай, че посетител откаже да предостави лични данни, това може да доведе до неспособност „Вюрт-България“ ЕООД да предостави необходимите услуги или информация или посетителят да не може да използва пълната функционалност на сайта.

  Чл.20.(1) Информацията и личните данни, които посетителят въвежда в сайта или електронния магазин не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в изрично предвидени от закона случаи.

  (2) „Вюрт-България“ ЕООД гарантира, че предоставените от посетителя лични данни, няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем на трети лица, освен в изрично предвидени от закона случаи.

  (3) „Вюрт-България“ ЕООД се задължава да спазва пълна конфиденциалност при съхранение и обработка на лични данни.

  Чл.21.(1) Личните данни на посетителите се предоставят на трети лица, само в случай, че е необходимо, с цел спазване на изискване, установено със закон (например предоставяне на информация на съдилища, прокуратура, НАП, НОИ, Общини или др. компетентни държавни или общински органи).

  (2) От съображения за сигурност, „Вюрт-България“ ЕООД ще изпрати исканата от посетителя информация, само на e-mail адреса, който е бил посочен за контакт от посетител.

  (3) „Вюрт-България“ ЕООД не предоставя информация, касаеща лични данни на посетители на сайта на трети лица, освен в случаите по ал.1.

  VI. С КАКВА ЦЕЛ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

  Чл.22. „Вюрт-България“ ЕООД обработва и съхранява лични данни само за посочените в настоящата Политика цели.

  Чл.23.(1) Съгласието за обработка и съхранение на лични данни на всеки посетител е необходимо, за да може „Вюрт-България“ ЕООД да обработва лични данни. Необходимо е съгласието да бъде дадено изрично, безусловно и да е ясно изразено. За целта, при изпращане на съобщение до Дружеството или преди да бъде завършена поръчка от електронния магазин на Дружеството, посетителят следва да потвърди, че е запознат и приема Политиката за защита на личните данни и Общите условия за ползване на сайта.

  (2) С потвърждението по ал.1, посетителят на сайта декларира, че е съгласен доброволно предоставените от него лични данни, да бъдат обработвани и съхранявани от Администратора, съгласно целите на сайта, с цел маркетинг или статистика или за други предвидени от закона случаи.

  (3) „Вюрт-България“ ЕООД не обработва специални (чувствителни) лични данни на посетителите на сайта. В случай обаче, че е необходима обработката на такава категория лични данни, „Вюрт-България“ ЕООД ще изиска изричното съгласие на посетителя за обработка на такава категория лични данни.

  (4) Всеки посетител, чийто лични данни се обработват от „Вюрт-България“ ЕООД, може да оттегли съгласието си по всяко време, като спази реда на настоящата Политика и специално създадена за целта процедура на Дружеството.

  VII. ЗА КАКЪВ СРОК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

  Чл.24.(1) Срокът за съхранение на личните данни е различен и е в зависимост от исканата информация или завършване на поръчка.

  (2) Срокът за съхранение на личните данни се съобразява и със задължения на Дружеството, произтичащи от нормативни актове (като например за счетоводни, статистически и др. цели, личните данни следва да се съхраняват за определен период от време.)

  (3) Възможно е „Вюрт-България“ ЕООД да запази някои категории лични данни, предоставени от посетителите, с цел спазване на законови или регулаторни ангажименти, както и за да може да упражнява свои права (например, да се подаде жалба, искова молба и др., за статистически, маркетингови, счетоводни цели и др.)

  Чл.25. Когато „Вюрт-България“ ЕООД няма нужда да обработва и съхранява лични данни, предоставени от посетителите на сайта или няма изрично законово основание за тяхното съхранение и обработка, същите се изтриват от система със записи на Дружеството.

  Чл.26. „Вюрт-България“ ЕООД се задължава да съхранява личните данни на посетители на сайта, като прилага строги процедури и законови мерки за сигурност, за да се предотврати неправомерен достъп до системите на Дружеството.

  Чл.27. С оглед безопасното използване и предаване на информация, съдържаща лични данни, „Вюрт-България“ ЕООД приканва посетители на сайта да използват антивирусни програми и лиценцирани софтуерни продукти. Всяко прехвърляне и/или предоставяне на повече от необходимата информация остава на риск на посетителя.

  Чл.28. За да бъде предотвратен неоторизиран достъп, разкриване, загуба на лични данни или друг вид нарушения на Регламента и на Закона за защита на лични данни, „Вюрт-България“ ЕООД осигурява необходимите физически, електронни, технически и управленски процедури, като защитна мярка спрямо информацията, която събира  обработва и съхранява.

  VIII.КАКВИ ПРАВА ИМА ВСЕКИ ПОСЕТИТЕЛ (ПОТРЕБИТЕЛ) СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ?

  Чл.29. Права на посетителите на сайта във връзка със събиране, обработване и съхранение на личните данни:

  Право на потвърждение

  Всеки субект на данниима право, да получи от Дружеството потвърждение дали личните данни, които се отнасят до него, се обработват. Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на потвърждение, може да се свърже с Дружеството на посочените форми за контакт.

  Право на достъп

  Всеки субект на данни има право, да получи от Дружеството информация за съхраняваните лични данни, както и копие от тази информация (ако е възможно и приложимо). Може да бъде получен достъп до следната информация:

  цел на обработване на данните;

  категориите на обработваните и съхранявани лични данни;

  на кога са били разкрити личните данни или е възможно да бъдат разкрити;

  когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни или ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;

  наличието на правото да се поиска от Администратора поправка или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да се противопостави на такава обработка;

  наличието на правото да се подаде жалба в надзорен орган (Комисия за защита на личните данни);

  когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;

  наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от Регламента, както и значението и предвидените последици от такава обработка за субекта на данните.

  Право на промяна

  Всеки субект на данни има право да получи от Дружеството, без неоснователно забавяне, поправката на неточни лични данни, които се отнасят до него. Като се вземат предвид целите на обработката, субектът на данните има право да иска да бъдат допълнени непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изявление.

  Ако даден субект на данни желае да упражни това право на поправка, може да се свърже с Дружеството на посочените форми за контакт.

  Право за изтриване („право да бъдете забравени“)

  Всеки субект на данни има право да получи от Администратора изтриването на лични данни, които се отнасят до него, без ненужно забавяне, а Администраторът е задължен да изтрие личните данни без неоправдано забавяне, когато е налице едно от следните основания:

  Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени.

  Субектът на данните оттегля съгласието, на което се основава обработката съгласно член 6 , параграф 1, буква а) от Регламента или член 9 , параграф 2, буква а) от Регламента и когато няма друго правно основание за обработката.

  Субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента и няма преимуществени основателни причини за обработката или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от Регламента.

  Личните данни са били незаконно обработвани.

  Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение в правото на държавата-членка, на което се подчинява Администраторът.

  Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, посочени в член 8 , параграф 1 от Регламента.

  Ако една от посочените по-горе причини е приложима и субектът на данните желае да поиска изтриването на лични данни, може да се свърже с Дружеството на посочените форми за контакт.

  Право на ограничаване на обработката

  Всеки субект на данни има право да получи ограничена обработка на данните, когато се прилага едно от следните условия:

  Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, който дава възможност на Администратора да провери точността на личните данни.

  Обработката е незаконна, а лицето, за което се отнасят данните, се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това иска ограничаване на тяхното използване.

  Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни искове.

  Субектът на данни е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента, докато се провери дали законните основания на Администратора надвишават тези на субекта на данните.

  Ако едно от горепосочените условия е изпълнено и субектът на данните желае да поиска ограничение при обработката на лични данни, съхранявани от нас, може да се свърже с Дружеството на посочените форми за контакт.

  Право на преносимост на данни

  Всеки субект на данни има право да получава личните данни, които са били предоставени на Администратора, в структуриран, често използван и машинно четим формат. Той има правото да предава тези данни на друг администратор без пречка от настоящия администратор, на когото са предоставени личните данни, при условие че обработката се основава на съгласието по член 6, параграф 1, буква а) от Регламента или член 9, параграф 2, буква а) от Регламента или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Регламента и обработката се извършва по автоматизиран начин, доколкото обработването не е необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на публична власт на администратора.

  Освен това при упражняването на своето право на преносимост на данни съгласно член 20, параграф 1 от Регламента, субектът на данните има право да предоставя лични данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо и когато това не стане неблагоприятно засягат правата и свободите на другите.

  За да се установи правото на преносимост на данните, субектът на данни, може да се свърже с Дружеството на посочените форми за контакт.

  Право на възражение

  Всеки субект на данни има право, да възрази по всяко време на основание, свързано с неговото конкретно положение, с обработването на лични данни, които го засягат, което се основава на буква д) или е) на член 6 , параграф 1 от Регламента. Това важи и за профилирането въз основа на тези разпоредби.

  Дружеството няма да обработва личните данни на своите посетители на сайта в случай на възражение, освен ако не можем да покаже убедителни легитимни основания за обработката, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на данните или за установяването, упражняването или защита на правни искове.

  За да упражнява правото си на възражение, субектът на данни, може да се свърже с Дружеството на посочените форми за контакт.

  Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

  Всеки субект на данни има право, да не подлежи на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици, засягащи него или тя, или по подобен начин значително го засяга, тъй като решението (1) не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни или 2) не е разрешено от правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът и който също така предвижда подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данни и законните интереси или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните.

  Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данни и администратора на данни или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данните, Дружеството да приложи подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данните и законните интереси, поне правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението.

  Ако субектът на данните желае да упражни правата си по отношение на автоматизираното индивидуално вземане на решения, може да се свърже с Дружеството на посочените форми за контакт.

  Право на оттегляне на съгласието за обработка на данните

  Всеки субект на данни има право, да оттегли своето съгласие за обработването на личните му данни по всяко време. Ако посетителят на сайта желае да упражни правото си да оттегли съгласието, може да се свърже с Дружеството на посочените форми за контакт.

  IX.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  По смисъла на настоящите Политика за защита на лични данни:

  1. „Администратор на лични данни“ е „Вюрт-България“ ЕООД, с ЕИК: 831363720, седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, с. Герман, п.к. 1186, ул. „Манастирска Воденица“ № 53.

  Действия от името на администратора осъществява лицето - Нина Стоянова мейл за контакт - nina.stoyanova@wuerth.bg, телефон: 359886735438.

  2. „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

  3. „Субект на данни“ - физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

  Извън приложното поле на Регламента остават данните на юридически лица. Регламентът не обхваща обработването на лични данни, които засягат юридическите лица и по-специално предприятия, установени, като юридически лица, включително наименованието и правната форма на юридическото лице и данните за връзка с юридическото лице,

  За допълнителни въпроси и контакт с нас, може да ни пишете на адрес: с. Герман, п.к. 1186, ул. „Манастирска Воденица“ № 53 или да се свържете с нас на телефон: +359(2)9659955; e-mail:office@wuerth.bg

  Суважение,

  Екипът на „Вюрт-България“ ЕООД