Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
  Close
  Филтриране
  Preferences
  Търси

  Общи условия

  Общи условия за ползване на сайт и електронен магазин на "ВЮРТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

  Уважаеми посетители, преди да продължите да използвате уеб-сайта и/или електронния магазин на "Вюрт-България" ЕООД, моля да се запознаете с настоящите Общи условия. С Общите условия се определят принципите за ползване на сайта и електронния магазин на "Вюрт-България" ЕООД. В Общите условия са посочени и принципите за изпълнение на договорите за покупко-продажба от разстояние, правата и задълженията на страните, гаранционните условия, както и условията и процедурата по рекламация.

  Използвайки сайта на "Вюрт-България" ЕООД, Вие се съгласявате с Общите условия. Ако не приемате настоящите Общи условия или нямате навършени 18 години, моля да преустановите ползването на сайта и/или електронния магазин.

  С попълването на заявка за поръчка или запитване за предоставяне на допълнителна информация за предлаганите от "Вюрт-България" ЕООД стоки и услуги Вие се съгласявате, че приемате настоящите Общи условия, запознали сте с Политиката за защита на лични данни на "Вюрт-България" ЕООД и сте информирани, че "Вюрт-България" ЕООД може да обработва и съхранява Ваши лични данни за цели и срокове, изрично посочени в нормативен акт или в Политиката за защита на лични данни.

  I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА "ВЮРТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

  Настоящите Общи условия са предназначени за уреждане на взаимоотношенията между "Вюрт-България" ЕООД, наричано за краткост "Доставчик" и Клиентите на електронния магазин и/или сайта, наричани по-долу "Ползватели"/ "Потребители" на платформата www.eshop.wuerth.bg, наричана по-долу "Електронен магазин" или "Сайт").

  Чл.1. (1) Данни от Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) за собственика на сайта и електронния магазин:

  Наименование на дружеството: "Вюрт-България" ЕООД

  Вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:  831363720

  Седалище и адрес на управление: с. Герман, област София (столица), община Столична п.к. 1186, ул. "Манастирска Воденица" № 53

  Складова база на дружеството се намира в с. Герман, п.к. 1186, ул. "Манастирска Воденица" № 53.

  Дружеството се представлява от Управител/и, а орган на управлението му е Общо събрание.

  Данни за контакт:

  телефон: +359 2 965 99 55; e-mail: office@wuerth.bg

  Чл.2. (1) Операторът на сайта www.eshop.wuerth.bg се базира в Република България и се управлява от територията на Република България.

  (2) Общите условия за ползване на сайта са изготвени в съответствие с изискванията на действащото българското законодателство.

  (3) Достъпността на сайта чрез интернет от други държави, различни от България, не променя юрисдикцията – за всички ползватели са в сила настоящите Общи условия и действащото българско законодателство.

  (4) Ако съдържанието или условията на сайта са в противоречие със законодателството на страната, в която пребивава ползвателят, последният следва да се откаже от ползването на сайта и/или електронния магазин.

  Чл.3. Надзорни органи и органи, свързани с възможността за подаване нажалби, в България са:

  Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

  Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

  тел.: (02) 91 53 519

  факс: (02) 91 53 525

  e-mail: kzld@cpdp.bg

  Интернет страница: www.cpdp.bg

  Комисия за защита на Потребителите (КЗП)

  Адрес: гр. София, пл. "Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6

  тел.: 02 / 933 0565

  факс: 02 / 988 42 18

  Телефон на Потребителя: 0700 111 22

  Интернет страница: www.kzp.bg

  Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)

  Адрес: гр. София, бул. "Витоша" № 18

  тел: 02 935 61 13 - деловодство

  факс: 02 980 73 15

  E-mail: cpcadmin@cpc.bg

  Интернет страница: www.cpc.bg 

  II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                 

     Чл.4. (1) Настоящите Общи условия съдържат информация, въз основа на която "Вюрт-България" ЕООД (за краткост наричано по-надолу "Дружество" или "Доставчик") предоставя информация на ползвателите на сайта, посредством www.eshop.wuerth.bg.

   (2) Настоящите Общи условия обвързват всички ползватели, които посещават или ползват сайта и електронния магазин на Дружеството.

     (3) С посещението на сайта www.eshop.wuerth.bg ползвателят потвърждава, че:

   е навършил пълнолетие, съгласно законодателството на Република България;

   е напълно правоспособен и дееспособен гражданин;

   е запознат и съгласен с описаните по-долу изисквания и условия;

   запознат е, че предоставените от него лични данни е възможно да бъдат съхранявани и обработвани за целите, визирани в сайта на Дружеството или изрично определени със закон или друг нормативен акт.

  Условията важат и са задължителни за всички лица, които възнамеряват да посещават или ползват сайта и/или електронния магазин.

     Чл.5. В сайта на Дружеството e възможно да има връзки и към други интернет страници на наши партньори, държавни и/или общински институции и организации и др., в които е възможно да се прилагат различни от настоящите Общи условия, за които "Вюрт-България" ЕООД не носи отговорност.

     Чл.6. Идентифицирането на всеки ползвател на сайта се прави с цел възпроизвеждане на изявлението му за отговор на отправени запитвани за предлагани от Дружеството стоки и услуги, за извършване на поръчка, за съхранение на IP адреса му (в случай че е необходимо), както и за събиране на всяка друга информация, необходима за ползване на сайта.

    Чл.7. Основният език, на който ще разменят кореспонденцията си Дружеството и ползвателят на сайта (по-надолу за краткост наричани "СТРАНИ") е български. В случай че е необходимо и приложимо, кореспонденцията може да се води и на други езици, различни от български.

     Чл.8. Дружеството е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с № BG831363720.

     Чл.9. (1). Сайтът на Дружеството съдържа елементи, които са защитени съгласно Закона за авторското право и сродните му права и други международни закони за авторските права, поради което копирането, снемането или ползването на сайта, информация, изображения и/или отделни части от него, включително запазването му върху носител, е изрично забранено.

     (2) В случай че трето лице ползва съдържанието на сайта или негов продукт, задължително следва да приложи линк към сайта на Дружеството и да упомене, че  продуктът е използван/ взет от сайта на Дружеството. В случай че бъде установено нарушение на настоящия член, "Вюрт-България" ЕООД си запазва правото да търси отговорност по съдебен ред.

   III. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  Чл.10. Дружеството си запазва правото да променя Общите условия за ползване на сайта, дизайна и съдържанието му без предварително уведомление, като при извършена промяна се задължава да уведоми ползвателите на сайта по подходящ начин.

  Чл.11. (1) Страните се съгласяват, че всяко допълване и/или изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо ползвателите на сайта след изричното им уведомяване от Дружеството, чрез изпращане на индивидуален електронен адрес (електронна поща) до всеки ползвател на сайта, в случай че последният е оставил електронен адрес  за контакт, или чрез поставено съобщение на видно място на сайта.

  (2) Ползвателят на сайта се счита за надлежно уведомен, освен ако не заяви писмено, че отхвърля промените в Общите условия. В случай че ползвателят на сайта не приеме допълването и/или изменението на Общите условия, същият се отказва от правото си да използва сайта на Дружеството и електронния магазин.

  (3) Ползвателят на сайта се съгласява, че всички изявления на сайта на Дружеството, във връзка с изменението на настоящите Общи условия или друга информация, която го касае, ще бъдат изпращани на електронната поща, посочена от ползвателя при въвеждане на данните му за контакт и/или поръчка.

  (4) Страните се съгласяват, че електронните писма, изпратени по реда на ал. 3, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие.

  (5) Ползвателят на сайта се съгласява, че при промяна на предоставения от него електронен адрес за контакт следва да уведоми Дружеството в 7-дневен срок от настъпване на промяната, в случай, че електронният адрес е необходим за кореспонденция между страните.

  (6) В случай че ползвателят на сайта не уведоми Дружеството за настъпила промяна на електронния адрес в срока по ал. 5, всички съобщения, изпратени от Дружеството, ще се считат за валидно изпратени, а ползвателят - уведомен за настъпилата промяна.

  Чл.12. Дружеството публикува Общите условия на сайта на електронния магазин на Дружеството на адрес www.eshop.wuerth.bg, заедно с всички изменения и допълнения към тях.

  IV. ОТГОВОРНОСТ

  Чл.13. "Вюрт-България" EООД полага всички необходими усилия да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Дружеството за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

  Чл.14. (1) Доставчикът не носи отговорност за:

  Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали в следствие на или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание; Информация, публикувана в други сайтове, които препращат чрез линкове към сайта на Дружеството, както и последиците от тяхното посещаване; Информация, публикувана в сайта на Дружеството, както и сигурността и безопасността на публикуваните материали, за постоянната достъпност на сайта или за налични грешки; Имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ползвателя в процеса на използване или неизползване на електронния магазин и сключване на договори за покупко-продажба от разстояние с Доставчика; Периодите, през които платформата е била временно недостъпна поради непреодолима сила или технически причини.

  (2) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата на "Вюрт-България" ЕООД от трети лица.

  (3) Доставчикът си запазва правото да ограничи или блокира по всяко време достъпа на всеки един ползвател до сайта или части от сайта, в случай че нарушава правилата на настоящите Общи условия, Политиката за защита на лични данни, Вътрешната политика на Дружеството, нормативен акт или по други обективни причини.

  Чл.15. (1) Дружеството, нито която и да е друга страна, участвала при създаването, изграждането или предлагането на сайта, не носи отговорност за загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на сайта и/или услугите (включително отговорността за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на визуализацията на сайта), освен ако такава щета не е в резултат от умишлени виновни действия от страна на Дружеството.

  (2) Дружеството не носи отговорност за повреди на компютърно оборудване или заразяването му с вируси, вследствие на достъп, използване или разглеждане на сайта или неговото съдържание. "Вюрт-България" ЕООД е взело всички необходими технически и организационни мерки, за да защити данните и информацията, съдържащи се на сайта.

  Чл.16. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет доставчика или мрежата, технически или други обективни причини, включително и касаещи разпореждания на компетентни държавни органи или институции.

  Чл.17. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност от трети лица на техническото оборудване и последвала загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия за Ползвателя.

  (2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ползвателят.

  V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

  Чл.18. Сайтът и електронният магазин на Дружеството съдържат информация за предоставяните от "Вюрт-България" EООД стоки и услуги, възможността за сервизно и гаранционно обслужване, както и възможност за изпращане на запитване и кандидатстване по свободни работни позиции в Дружеството.

  Чл.19. (1) Ползвателят на сайта има възможност да се запознае с големия набор от предлаганите от "Вюрт-България"“ ЕООД стоки и услуги, да получи информация за извънгаранционно обслужване и сервиз на закупени от "Вюрт-България" ЕООД стоки, както и правото да предяви рекламация пред Дружеството, в случай че закупената стока не отговаря на  посочените характеристики и е налице фабричен/производствен дефект.

  (2) Ползвателят на сайта има възможност да получи информация за:

  Наличност и количество на предлаганите стоки;

  Нови и промоционални продукти;

  Поддръжка и сервиз на предлаганите от Дружеството продукти;

  Възможността да закупи продукти на Дружеството чрез нашите търговски представители, чрез електронния магазин или телефонната ни централа.

  Възможност за гаранционно и извънгаранционно обслужване на закупени стоки и услуги.

  Свободните работни позиции в Дружеството и да кандидатства за тях.

  Чл.20. Дружеството гарантира правата на ползвателите на сайта чрез спазването на вътрешни политики и процедури, които са в съответствие с действащото българско законодателство, както и чрез изградени добри търговски практики.

  Чл.21. (1) Основни характеристики на предлаганите стоки са посочени в отделни категории (секции) и са описани подробно за всеки отделен продукт. В случай, че е неоходима допълнителна информация за конкретна стока или услуга, ползвателят може да се свърже с консултантите на "Вюрт-България" ЕООД, на посочените форми за контакт.

  (2) Продуктите, които се намират на сайта на www.eshop.wuerth.bg, не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ част от продуктовата линия на "Вюрт-България" EООД.

  (3) Цветовете на стоките, показани в сайта www.eshop.wuerth.bg зависят от характеристиките и настройките на монитора на всеки ползвател.

  (4) В случай че информацията, посочена на сайта на Дружеството, не е достатъчна, може да се обърнете към наш търговски представител или да се свържете с  "Вюрт-България" ЕООД на посочените форми за контакт - телефон: +359 2 965 99 55; e-mail: eshop@wuerth.bg.

  VI. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

  Чл. 22. (1) Достъпът до сайта и електронния магазин, както и ползването им, са безплатни за всеки ползвател.

  (2) За да използвате сайта или електронния магазин на Дружеството, не е задължителна регистрация.

  Всеки посетител може да направи поръчка от електронния магазин на "Вюрт-България" ЕООД и като посетител ("гост"), без да е необходима регистрация. В този случай е възможно посетителят да не може да се възползва от преференциални условия и отстъпки от Дружеството, както и да няма пълен достъп до функционалностите на сайта и/или електронния магазин. В случай че посетителят не желае да се регистрира, за да пазарува от електронния магазин на Дружеството, следва да посочи дали възнамерява да направи поръчка като физическо лице или като юридическо лице, както и да посочи дата на раждане, в случай че желае да извърши поръчка като нерегистрирано физическо лице.Данните са необходими с цел гаранция, че физическото лице, което желае да направи поръчка има навърши 18-години.

  (3) Регистрация на сайта (електронния магазин) е необходима в няколко случая:

  кандидатстване по обявена свободна работна позиция в Дружеството или запитване за свободнаработна позиция.

  регистрация на физическо лице при поръчка, с цел запазване на въведените данни за бъдещи поръчки и договаряне на евентуални преференциални условия и отстъпки;

  регистрация на юридическо лице при поръчка, с цел запазване на въведените данни за бъдещи поръчки, въвеждане на данни за фактура и договаряне на евентуални преференциални условия и отстъпки;

  (4) Регистрацията е напълно доброволна и не е задължителна. За да се регистрира посетителят, не е необходимо да заплаща такси. За по-голямо прецизиране и индивидуално отношение към всеки клиент, както и във връзка с ал. 3 е възможно Доставчикът да изиска от ползвателя, при първоначална регистрация, да попълни еднократно определен набор от лични данни, които ще се използват само за целите на поръчка или за други цели, изрично упоменати в нормативен акт.

  (5) В случай че ползвателят реши да се регистрира, за целите, посочени в ал.3, декларира, че го прави напълно доброволно и е информиран за целите и срока за обработка на личните му данни, както и че по всяко време може да поиска от Дружеството личните му данни да бъдат заличени, коригирани или обработвани ограничено, в случай че са налице определени законови изисквания и предпоставки за това.

  (6) При въвеждане на данни с цел контакт или предоставяне на информация от Дружеството, посетителят се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай че същият предостави повече от изискуеми от Доставчика личните данни, декларира, че го прави напълно доброволно, информирано и без натиск от страна на Доставчика.

  Чл.23. Ползвателят на сайта използва услугите на www.eshop.wuerth.bg на своя собствена отговорност. Ако ползвателят, чрез своите действия умишлено нанесе технически повреди на сайта, електронния магазин или системите на Дружеството, "Вюрт-България" EООД си запазва правото да упражни всички законови възможности, за да защити своите интереси, както и да търси пълна отговорност за причинените вреди и пропуснати ползи.

  VII. ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

  Чл.24.(1) Доставчикът предоставя на ползвателя (клиента) възможност да закупува предлаганите от "Вюрт-България" ЕООД стоки или да заяви предлагана от "Вюрт-България" ЕООД услуга, след отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена.

  (2) Ползвателят сключва с Доставчика договор за покупка от разстояние на избраната стока или услуга. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Дружеството.

  Чл.25. Поръчките се осъществяват на територията на Република България.

  Чл.26. (1) Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Поръчаните стоки се изпращат чрез куриерска фирма с наложен платеж.

  (2) Поръчки, направени през почивни и празнични дни, се обработват през първия следващ работен ден. Поръчки, направени след 15:00 ч. на съответния работен ден, се обработват на следващия работен ден.

  Чл.27.(1) При направена поръчка от електронния магазин на Дружеството, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни за доставка.

  (2) За да бъде използвана пълната функционалност на електронния магазин, както и за уговаряне на евентуални преференциални условия и отстъпки, е възможно "Вюрт-България" ЕООД да изиска от ползвателя да извърши еднократна регистрация в сайта на Дружеството. "Вюрт-България" ЕООД не носи отговорност, че поради липса на регистрация ползвателят не е имал възможност да използва пълната функционалност на сайта и/или електронния магазин или да се възползва от преференциални условия и отстъпки.

  Чл.28. Поръчка от електронния магазин на „Вюрт-България“ ЕООД може да се извършва по няколко начина:

  (1) Чрез електронния магазин на Дружеството на адрес: www.eshop.wuerth.bg при изпълнение на следните стъпки:

  Заявка за покупка може да бъде направена, след като бъде избран съответният продукт, маркира се съответният брой (желано количество) от продукта (съобразно наличното количество от продукта в склада на Дружеството), размер (ако продуктът има размери), цвят (ако продуктът има различни цветове), след което се натисне бутонът "Добави в кошницата". Избраният продукт в желаното налично количество се добавя във виртуалната кошница за покупка. Ползвателят има възможност да прегледа продукта/ продуктите, добавен/и във виртуалната кошница, да промени желаното количество, да премахне или добави още желани продукти. В случай че бъде извършена корекция във виртуалната кошница за покупки, преди да бъде завършена поръчката, е необходимо да се натисне бутонът "Обнови кошницата".

  След като ползвателят е приключил с избора на продукти, които желае да закупи, следва да натисне бутона "Завършване на поръчката" и да въведе доброволно следните лични данни:

  А. За юридически лица: Наименование на дружеството, ЕИК, седалище и адрес на управление, МОЛ, ИН по ЗДДС номер, телефонен номер, електронен адрес за контакт, адрес за доставка или офис на куриерска фирма, с която да бъде извършена доставката, информация дали желае да му бъде издадена фактура, както и допълнителна информация за поръчката (в случай че клиентът желае да предостави такава).

  Б. За физически лица: Име и фамилия, дата на раждане, телефонен номер, електронен адрес за контакт, адрес за доставка или офис на куриерска фирма, с която да бъде извършена доставката, информация дали желае да му бъде издадена на фактура, както и допълнителна информация за поръчката (в случай че е клиентът желае да предостави такава).

  Плащането се извършва с наложен платеж при доставка на избрания продукт. В случаите, в които клиентът е регистриран като юридическо лице, той използва вече утвърдения начин и условия на плащане с "Вюрт-България" ЕООД, както и договорените преференциални условия.

  За издаването на фактура към поръчката, освен изброените данни, е възможно "Вюрт-България" ЕООД да изиска и други. В случай че ползвателят е физическо лице, фактура ще му бъде издадена с данните на физическото лице.

  За да бъде завършена поръчката, е необходимо ползвателят да се запознае и да се съгласи с Общите условия за използване на сайта и да се информира с Политиката за защита на лични данни, след което да натисне бутона "Завърши поръчката".

  В случай че ползвателят предостави повече от изискуемите за поръчка личните данни, същият декларира, че го прави доброволно и информирано, без да е налице задължение за това.

  След завършване на поръчката и изпращането й за обработка от "Вюрт-България" ЕООД, ползвателят ще получи автоматичен e-mail за потвърждаване на направената поръчка. Служител на „Вюрт-България“ ЕООД ще се свърже с ползвателя, за да потвърди поръчката му и въведените данни за доставка и контакт.

  (2) Чрез електронна поща или по телефон

  Клиентът може да направи заявка за покупка на стоки чрез телефонно обаждане на тел. +359 2 965 99 55 или чрез изпращане на електронно съобщение на електронна поща eshop@wuerth.bg. При поръчка Доставчикът има право да изиска от клиента информацията, посочена в чл. 28, ал. 1, т. 1-6 от настоящите Общи условия.

  Поръчката ще бъде потвърдена чрез автоматичен e-mail на посочения от ползвателя електронен адрес за контакт.

  Чл.29. Условия за изпълнение на поръчката.

  (1) След като ползвателят е направил поръчка, съгласно изисквания, посочени в  чл. 28, ал.1, преди да завърши поръчката си, следва да отбележи, че се съгласява и е запознат с Общите условия на сайта и е запознат с Политиката за защита на лични данни. Това означава, че ползвателят (клиентът) дава съгласието си за доброволно предоставяне на посочените от него лични данни с цел реализиране на поръчката, за договаряне на евентуални преференциални отстъпки или с цел съхранение в системата на Дружеството, без да е необходимо повторното им въвеждане при бъдещи електронни поръчки.

  (2) В случаите, в които е налице забавяне по изпълнението на поръчката от страна на Дружеството, Клиентът има право да бъде уведомен за причината за забавянето и да получи информация за ориентировъчен срок на доставка, като от своя страна има право да даде своето съгласие за удължаване срока на доставка или да откаже поръчката.

  (3) Информацията на сайта се актуализира системно.

  (4) "Вюрт-България" ЕООД има правото, поради обективни причини, включващи, но неограничени до изчерпване на складовата наличност, открити от Доставчика фабрични дефекти на поръчаните стоки и/или други обективни причини, независещи от Доставчика, частично или изцяло да не достави поръчаните от Клиента стоки. В този случай "Вюрт-България" ЕООД следва да уведоми Клиента на предоставените от него данни за контакт, като в случай че е възможна замяна на някои стоки с техен еквивалент, същите биват предлагани на Клиента. В случай че Клиентът откаже замяната на поръчаните стоки с техен еквивалент, Доставчикът следва да възстанови на Клиента евентуално получената предварително сума за поръчаната стока и/или услуга.

  Чл.30. Към всяка направена поръчка се издават документи за покупко-продажба под формата на фактура и касов бон, и гаранционна карта (ако е приложимо).

  Чл.31.(1) Поръчката и комуникацията между Доставчика и Клиента се извършва на български език.

  (2) "Вюрт-България" ЕООД изпраща поръчаните стоки чрез куриерска фирма на посочения от клиента адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от клиента данни са неверни или непълни. Продажната цена на закупените стоки се заплаща с наложен платеж при получаване на стоката, заедно с разходите за доставка, освен ако не е уговорено друго между страните.

  (3) Доставка на поръчаната стока се извършва в срок до 10 работни дни от датата на потвърждаване на поръчката. Доставчикът е длъжен да достави стоките, като ги предаде на Потребителя без неоправдано забавяне в срок, не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора за покупко-продажба, освен ако между страните не е уговорено друго.

  ВАЖНО: Срокът за изпращане на поръчки зависи от вида на поръчаните стоки и тяхната наличност, както и от населеното място за доставка, посочено от клиента (съгласно графика за доставка на пратки на логистичните ни партньори по дни и локации).

  (4) Когато стоката не бъде доставена и предадена на Клиента в срока, определен в Договора или изрично уговорен между страните, Клиентът има право да изисква доставката и предаването на стоките да бъдат извършени в допълнително определен срок, в зависимост от обстоятелствата. Ако "Вюрт-България" ЕООД не достави и не предаде стоките на Клиента в допълнително определения срок, Потребителят има право да развали Договора и да откаже поръчаните стоки.

  Чл.32.(1) При приемане на пратката от куриера, Клиентът е длъжен да провери дали получените стоки съответстват по вид и количество на поръчаните и дали да налице видими дефекти. В случай че пратката бъде приета от куриера от склада на "Вюрт-България" ЕООД без забележки и бъде предадена от куриера на Клиента без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива е възможно да не бъдат удовлетворени от страна на Доставчика.

  (2) В случай че в момента на получаване на пратката от Клиента бъдат открити дефекти, липси и/или явни недостатъци на поръчаните стоки, в присъствието на представител на  логистичния партньор (куриера) се изготвя и подписва протокол за щети, като Дружеството следва незабавно да бъде уведомено от Клиента на тел +359 2 965 99 55.

  Чл.33. Когато е налице явно несъответствие на доставените стоки със заявените за покупка от страна на Клиента и това може да бъде установено при обикновен преглед на доставените стоки, Клиентът има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната от него в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на уведомяване на "Вюрт-България" ЕООД на тел +359 2 965 99 55.

  Чл.34.  Клиентът има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при уговорена "доставка с наложен платеж" не съответства на дължимата и уговорената между страните. В този случай клиентът следва да се свърже с "Вюрт-България" ЕООД на тел +359 2 965 99 55 за уточняване на несъответствието.

  Разходите за куриерска услуга не са част от стойността на закупените стоки и се заплащат допълнително, освен ако не е уговорено друго между страните. Разходите за доставка са за сметка на  Клиента, за което същият бива изрично уведомен преди да завърши поръчката си в електронния магазин.

  Чл.35. (1) При отказ от получаване на стоката извън случаите, описани в чл.32, 33 и 34, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, "Вюрт-България" ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Kлиентът губи правата си по извършената от него поръчка.

  (2) В случаите, посочени в ал.1, "Вюрт-България" ЕООД запазва правото си да откаже приемането и изпълнението на последващи поръчки от този клиент.

  VIII. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  Чл.36. Всички цени, публикувани на страниците на www.eshop.wuerth.bg, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20 %, съгласно българското законодателство.

  Чл.37. Указаните цени на отделните стоки са за единичен брой. В случай че цената се отнася за комплект (чифт или няколко броя), то това е изрично указано в профила на всяка стока.

  Чл.38.(1) Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в профила на стоката и е видима преди завършването на поръчката във виртуалната кошница за покупки.

  (2) Цената, посочена в профила на стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.

  Чл.39. (1) Разходите за доставка на поръчаните продукти на територията на Република България са за сметка на Клиента, в случай че страните изрично не са уговорили друго.

  (2) Стойността на транспортните разходи (разходите за доставка) се определя от куриерската фирма, с която "Вюрт-България" ЕООД има сключен договор.

  (3) Преди сключването на договора (завършване на поръчката) се посочват общата стойност на всички, съдържащи се във виртуалната кошница за поръчки стоки и фиксираната цена на куриерската услуга за доставка.

  Чл.40. Електронният магазин има право да променя цените на предлаганите стоки по всяко време, без предварително уведомление на клиента. При направена поръчка Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на изпращане на поръчката.  При обявяване на намаление на цените новата цена е поставена до старата, като последната е зачертана.

  Чл.41. При констатиране на допуснати технически грешки в информацията за поръчка, подадена от Клиента, "Вюрт-България" ЕООД се свързва с Клиента, за да уточни несъответствията. В случай че  "Вюрт-България" ЕООД не може да се свърже с клиента в 3-дневен срок от момента на откритите технически грешки или клиентът откаже да даде информация, "Вюрт-България" ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката, без да дължи обезщетение на клиента. В случай на заплатени от страна на Потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, електронният магазин се задължава да ги възстанови на Клиента по подходящ начин.

  IX. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  ВажноНастоящият раздел е предназначен за Потребители, по смисъла на § 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП и за търговци, по смисъла на чл.1 и 2 на ТЗ, само и единствено в случаите, в които е налице изрична договорка между страните за това. В случай че стоките са закупени от юридическо лице, е възможно да бъдат уговорени други условия, различни от описаните в настоящия раздел.

  Моля да имате предвид настоящия раздел при закупуване на стоки от електронния магазин на "Вюрт-България" ЕООД. При въпроси можете да се свържете с "Вюрт-България" ЕООД на посочените форми за контакт.

  Чл.42. Правилата на настоящия раздел се прилагат спрямо ползватели, за които според данните, посочени за поръчка и искане за сключване на договор за покупка от разстояние, може да се счита, че са Потребители по смисъла на § 13 от ДР на Закона за защита на потребителите. Правилата на настоящия раздел е възможно да се прилагат и за търговци по смисъла на чл.1 и 2 от ТЗ, в случай че има изрична уговорка между страните.

  ПРАВО НА ОТКАЗ

  Чл.43. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва конкретна причина, да се откаже от сключения договор за продажба от разстояние в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката, като предварително се свърже с "Вюрт-България" ЕООД на посочените форми за контакт, за да уточни по какъв начин и в какъв срок ще върне закупената стока.

  (2) Потребителят има право да върне поръчаната стока в срока, посочен в ал. 1, в случай че:

  - Върху поръчаната стока няма следи от употреба;

  - Бъдат представени документи, удостоверяващи закупуването и получаването на поръчаната стока (касов бон, фактура, товарителници за доставка на стоката и др. приложими документи).

  - Опаковката на закупената стока не е унищожена и стоката е в търговски вид.

  Чл.44. (1) За да използва правото си на връщане на закупена стока, Потребителят следва:

  - Да изтегли и попълни формуляра за връщане на стока (линк) или да изпрати попълнен екземпляр на формуляра на e-mail адрес: eshop@wuerth.bg или на адрес: област София (столица), община Столична с. Герман, п.к. 1186, ул. "Манастирска Воденица" № 53.

  - Да се свърже с "Вюрт-България" ЕООД на телефон +359 2 965 99 55 или имейл eshop@wuerth.bg, като уведоми Дружеството за желанието си да упражни правото си на отказ на поръчаната стока.

  (2) За валидно уведомление за право на отказ, ще се счита уведомление, изпратено до Доставчика в срока, определен в чл. 43, ал. 1.

  (3) В случай на упражнено право на отказ по договор за продажба от разстояние, Потребителят се задължава да изпрати или предаде стоката обратно на посочен от електронния магазин адрес, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката, в това число и транспортните, са изцяло за сметка на "Вюрт-България" ЕООД, с изключение на случаите, в които Потребителят е избрал начин на доставка до склада на Дружеството, различен от стандартния начин на доставка, предлаган от "Вюрт-България" ЕООД.

  (4) Потребителят има право да получи стойността на върнатата стока, съгласно представените документи за покупка. Възстановяването на заплатената сума за покупката се извършва в срок до 14 дни, считано от датата, на която Дружеството е уведомено за решението на Потребителя да се откаже от договора по представена от клиента банкова сметка или по друг начин, изрично уговорен между страните.

  (5) "Вюрт-България" ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. До момента на предаването на стоката от Потребителя на "Вюрт-България" ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

  (6) В случаите, когато Клиентът е юридическо лице, т.е. не е Потребител по смисъла на §13, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на Потребителите, той не може да се възползва от правото на отказ на закупена стока, освен ако изрично не е уговорено друго между страните.

  (7) "Вюрт-България" ЕООД може да откаже на Потребителя да упражни правото си на отказ от договора за разстояние, в случай че не е изпълнена някоя от предпоставките на чл. 43, ал. 2 и 44 от настоящите Общи условия или в случай че е налице законова причина.

  Чл.45. Правото на отказ на Потребителя от договора от разстояние не се прилага за договори, сключени:

  За предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че е уведомен, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

  При стоки с нарушена цялост на оригиналната опаковка;

  За доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

  За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

  За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

  За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

  Чл.46. Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи обратно стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете е настъпило по-рано.

  Чл.47. При влязъл в сила отказ на Потребителя от договора от разстояние, стоката трябва да бъде върната и възстановена от Потребителя на Доставчика.

  Чл.48. (1) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския и вид, като, но не само - разрушима кутия, херметическа опаковка и други сходни случаи.

  (2) В случай на нарушен търговски вид на стоката Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора за продажба от разстояние или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

  Чл.49. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние се носи от Потребителя.

  Чл.50. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху "Вюрт-България" ЕООД, с получаването на стоката в складовата база на "Вюрт-България" ЕООД.

  Чл.51. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на "Вюрт-България" ЕООД стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал "Вюрт-България" ЕООД за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като "Вюрт-България" ЕООД се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

  Чл.52.(1) Клиентът има право да нанася промени в поръчката си до момента на предаване на стоката за изпращане от "Вюрт-България" ЕООД на куриерската фирма. Ако промяната се извършва след този момент, на клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за доставка на коригираната от него поръчка.

  (2) За промени, моля, свържете се с "Вюрт-България" ЕООД на : +359 2 965 99 55 или на e-mail: eshop@wuerth.bg

  X. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

  Чл.53. Условия за използване на електронния магазин и сайта

  (1) Потребителят и ползвателят разбират и приемат обстоятелството, че е възможно по изключение (поради технически причини, форсмажорни обстоятелства и др.) да има забавяне в комуникацията с наши служители или забавяне при предаване на информация, касаеща направена поръчка.

  (2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ползвателя и/или потребителя в процеса на използване или неизползване на електронния магазин и сключване на договори за покупка от разстояние с Доставчика.

  (3) Доставчикът не носи отговорност за повреди на компютърно оборудване или заразяването му с вируси, вследствие на достъп, използване или разглеждане на сайта или неговото съдържание.

  Чл.54. Поведение на Потребителите/ Ползвателите

  (1) Потребителят/ ползвателят на сайта (електронния магазин) е информиран и разбира, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, снимкови или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на лицето, което генерира това Съдържание.

  (2) Потребителят/ Ползвателят се съгласява да не използва сайта (електронния магазин) на "Вюрт-България" ЕООД с цел:

  Формулиране, изпращане или предаване по друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия, дискриминиращо или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

  Създаване на рекламно съдържание на стоки и/или услуги извън сайта/ електронния магазин, както и публикуване на интернет адреси, пренасочващи към страници и услуги извън сайта/ електронния магазин, с изключение на местата, на които това е изрично посочено като разрешено;

  Причиняване на вреда на трети лица по какъвто и да е начин;

  Представя за човек или група хора, включително и, но не само за търговски представител на "Вюрт-България" ЕООД или представител на производител, както и представяне на друга подвеждаща информация, касаеща принадлежността му към "Вюрт-България" ЕООД.

  Формулиране, изпращане, публикуване или предаване по друг начин на Съдържание, което Потребителят няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения, като вътрешна информация, конфиденциална информация или служебна информация, свързана с предлаганите от "Вюрт-България" ЕООД стоки и услуги.

  да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост ("Права"), на която и да е страна;

  да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси и/или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

  да нарушава нормалната работа на другите ползватели/потребители на сайта, включително и ако не го ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;

  да пречи за предоставяне на услугите на сайта/ електронния магазин или да нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не спазва изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани със сайта;

  да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

  да събира и използва неправомерно персонална информация за други Потребители;

  (3) "Вюрт-България" ЕООД си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до сайта на Потребители/ ползватели, които еднократно или системно нарушават изброените по-горе изисквания.

  (4) "Вюрт-България" ЕООД си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставена от Потребителя/Ползвателя в нарушение на изброените по-горе изисквания.

  XI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ

  Чл.55. (1) "Вюрт-България" ЕООД гарантира, че всеки продукт, продаден от първа ръка на краен клиент, е без дефекти, както в компонентите и материала, така и в изработката, при нормална употреба, определена в ръководствата (инструкциите) за правилна експлоатация на стоките, през времето на гаранционния срок.

  (2) Гаранционният срок започва да тече от датата на доставка на поръчаната стока.

  Чл.56. (1) Гаранцията за закупените стоки от Потребители, по смисъла на §13,т.1 от ДР на ЗЗП е стандартна и касае производствени (фабрични) дефекти за срок до 2 години след закупуването им или за друг срок, изрично посочен в гаранционната карта или друг документ, придружаващ закупената стока.

  (2) Гаранцията за закупените стоки от търговци, по смисъла на чл.1 и 2 от ТЗ е стандартна и касае производствени (фабрични) дефекти за срок до 1 година след закупуването им или за друг срок, изрично посочен в гаранционната карта или друг документ, придружаващ закупената стока.

  Чл.57.(1) Договорът за покупка от разстояние (фактура, касов бон), гаранционната карта (ако закупеният продукт има такава), както и всички други документи за получената стока (куриерска разписка, товарителница и др.) следва да се пазят от клиента до изтичане на гаранционния срок.

  (2) Стоки, за които е предявена рекламация, се приемат след предоставяне на документите, по ал. 1 и доказващи, както и документи, от които е видно, че закупените стоки са в гаранционен срок.

  (3) В случай че клиент предяви извънгаранционна рекламация, "Вюрт-България" ЕООД го уведомява, че гаранционният срок на закупената стока е изтекъл и в случай че е възможно, му предлага извънгаранционен ремонт, като уведомява клиента за стойността на услугата и/или стойността на частите, необходими за извършване на ремонта. В случай че клиентът е съгласен с предложената сума за ремонт и/или части, "Вюрт-България" ЕООД ремонтира стоката и я изпраща обратно на клиента. В този случай е възможно "Вюрт-България" ЕООД да изиска от клиента да заплати освен цената за извършения ремонт и/или части и транспортни разходи за доставката на стоката до сервиза на Дружеството и обратно от сервиза на Дружеството до адреса за доставка на клиента.

  (4) В случай че клиентът откаже да бъде извършен ремонт на извънгаранционна рекламираната стока, съгласно посоченото в ал.3, е възможно "Вюрт-България" ЕООД да изиска да бъдат заплати разходи за преглед и тестване на рекламираната стока, преди да я върне на клиента.

  Чл.58.(1) "Вюрт-България" ЕООД си запазва правото да откаже уважаването на гаранционни условия или отстраняване на дефектите по предявена рекламация, в случаи, че клиентът не представи документите по чл. 57, ал.1 при доказани повреди и/или дефекти на закупените стоки по вина на клиента или умишлено причинени от него, както и по други обективни причини.

  (2) Гаранцията е възможно да не покрие вреди, настъпили вследствие на:

  1. Неправилна експлоатация:

  1.1. Щети, възникнали в резултат на механични повреди поради неправилна експлоатация, неспазването на техническите предписания, използване на непригодни за целта работни консумативи, пренатоварване или използване не по предназначение

  1.2. Когато стоката е с механични нарушения по външната част на корпуса, причинени от удар, заливане с вода или други течности, както и при наличие на други видими забележки, за които се установи, че са умишлено причинени от потребителя или трето лице;

  1.3. Използване на инструмента за цели, за които не е предназначен (например: използване на клещи за водопроводни инсталации за други цели; използване на дискове за рязане за шлифоване, използване на динамометричен ключ за първоначално развиване и т.н.) или преработването му за извършване на специфична работа, различна от тази, за която са предназначени и която е описана като правилна от Търговеца или производителя.

  1.4. Използване на прекомерна сила (например: използване на тръба за удължаване на рамото, за да се увеличи силата на развиване или на завиване).

  1.5. Използване на уреда с демонтиран предпазител.

  2. Износване в резултат на дългосрочна правилна употреба (естествено износване) - това са промени в инструментите, дължащи се на нормалното износване на материала, от който са направени, в процеса на правилна работа (пр.графитните четки в електрическите машини с четков мотор; ламелите на ротора при пневматичните машини; износване на зъбите, на режещите повърхности на челюстите на клещи и др.).

  3. Когато потребителят не е предявил претенцията си по законоустановения ред, не е предоставил документи, удостоверяващи закупуването на стоката или я е предявил извън гаранционния срок и е отказал извънгаранционен ремонт, предложен му от "Вюрт-България" ЕООД;

  4. Ремонт от неоторизарани лица

  4.1. Когато е правен опит за отстраняване на повредата (дефекта) от неупълномощени или некомпетентни технически лица, включително разглобяване на машината, технически промени, подмяна на детайли или възли, спойки по електронните компоненти или каквато и да е ремонтна дейност по уреда или опит за ремонтна дейност;

  4.2. Извършен ремонт в сервиз, различен от сервиза на "Вюрт-България" ЕООД;

  5. Други условия

  5.1. Когато стоката е повредена в резултат на влияние на външни фактори, като природни бедствия, катастрофи, токов удар или форсмажорни обстоятелства;

  5.2. Когато стоката е увредена при транспортирането и потребителят не е уведомил своевременно "Вюрт-България" ЕООД и куриерската служба, която е доставила стоката или стоката е увредена в следствие на неправилно съхранение от потребителя;

  5.3. Несъответствие на серийния номер или маркировката на стоката с този, посочен в гаранционната карта.

  6. Бързоизносващи се части не се подменят гаранционно. Такива са например: четки, лагери, патронник, ролки, захранващ кабел, филтри, ремък, ключ, велкро подложки, обслужващи инструменти в комплекта и консумативи.

  (3) При подадена рекламация в гаранционния срок на стоката, "Вюрт България" ЕООД разглежда индивидуално всеки случай, като взема в предвид представените документи и доказателства, за проявилото се несъответсвие на стоката с договора за продажба и отстранява несъответстивето съгласно вътрешната политика на Дружеството и изискванията на Закона за защита на потребителите.

  Чл.59. (1) При несъответствие на стоката с договора за продажба Потребителят/клиентът има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на срока по чл. 56. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

  (2) Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба от разстояние се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя/клиента, като за целта не се изисква заплащането на допълнителни такси или разноски от Потребителя/клиента.

  (3) При несъответствие на стоката с договора за продажба и когато Потребителят/клиентът не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

  Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

  Намаляване на цената.

  (4) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя/клиента.

  (5) Доставчикът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя/клиента сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на Потребителя/клиента чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

  (6) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на Потребителската стока с договора е незначително

  (7) Потребителят има право да предяви рекламация, независимо от предоставената търговска гаранция, за стоките, за които е предоставена такава.

  ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

  Чл.60. (1) Потребителят, по смисъла на §13,т.1 от ДР на ЗЗП може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

  (2) Клиентът (търговец по чл.1 и 2 от ТЗ) може да упражни правото си на рекламация в срок до една година, считано от доставянето на стоката или в друг срок, изрично посочен в гаранционната карта или друг документ, придружаващ закупената стока.

  Чл.61. При подаване на рекламация Потребителят/клиентът е длъжен да приложи документи, на които се основава претенцията му:

  фактура икасова бележка;

  протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

  документи, от които е видно кога е доставена стоката;

  други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

  Чл.62. В случай че рекламацията е основателна, потребителят/клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, заплатени за закупената стока, в зависимост от процентното й износване.

  Чл.63. "Вюрт-България" ЕООД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинено по времето на престоя на стоката в сервиза на Дружеството, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта в сервиза на Дружеството, включително и за проведения процес на рекламация.

  Чл.64.(1) Разходите за експедиране на рекламираната стока през гаранционния срок са за сметка на "Вюрт-България" ЕООД.

  (2) Възможно е "Вюрт-България" ЕООД да поиска разходи за експедиране на рекламирана срока, само в случай че Потребителят/ клиентът е предявил рекламация извън посочения гаранционен срок или по други обективни причини, изрично посочени от Доставчика и за които Потребителят/ клиентът е уведомен.

  Чл.65. Рекламацията се разглежда и разрешава в сроковете и при условията, посочени в Закона за защита на потребителите, Търговски закон и други приложими нормативни актове.

  Чл.66. (1) За неуредените въпроси в настоящия раздел, касаещи Потребителите, се прилага Законът за защита на Потребителите, а за търговците – Търговски закон, както и други приложими нормативни актове.

  (2) При възникнал спор между страните, същият се решава чрез споразумение, а в случай че не може да бъде постигнато такова – по съдебен ред.

  XII.АВТОРСКИ ПРАВА

  Чл.67. (1) "Вюрт-България" EООД е собственик на сайта и електронния магазин www.eshop.wuerth.bg.

  Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, собственикът на портала има правото да упражни правата си за собственост над този сайт.

  Съдържанието или част от него, текстовете, документите, графиките и изображенията, структурата и дизайна на страниците не може да се възпроизвежда, копира, публикува, съхранява, преработва, създава във вид на вторични материали на базата на съдържанието на сайта, редактира или разпространява по всякакъв начин пред неограничен кръг от лица, както и да се използва за каквито и да е публични или търговски цели без писмено запитване и получено съгласие на/от собственика на "Вюрт-България" ЕООД, на e-mail адрес:  office@wuerth.bg или на адрес: област София (столица), община Столична, с. Герман, п.к. 1186, ул. "Манастирска Воденица" № 53.

  (2) След получено разрешение по ал.1, задължително се поставя линк към оригинала или началната страница на сайта www.eshop.wuerth.bg и се цитира авторът на използвания материал. Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторските права на притежателя на сайта www.eshop.wuerth.bg или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.

  (3) Всяка непозволена употреба на сайта или неговото съдържание (включително, но не ограничаващо се до: изпращане и/или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо съдържание) е изрично забранена. Разпространяването на невярна, изопачаваща, заблуждаваща или подвеждаща информация относно съдържанието на сайта или части от него, както и във връзка с предлаганите на сайта стоки или услуги, техния произход, цена, начин на предлагане и всички други характеристики е забранено.

  XIII. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (КУКИТА/COOKIES)

  Чл.68.(1) Сайта на Дружеството използва "бисквитки". "Бисквитките" са малки файлове, съставени обикновено от букви и цифри, които се изтеглят на устройството на посетителя при получаване на достъп до сайта.

  (2) Бисквитките се ползват, за да могат уебсайтовете да функционират нормално или да подобряват своето изпълнение.

  (3) "Бисквитките" се създават, когато браузърът на даден посетител зареди определен уебсайт. Уебсайтът изпраща информация към браузъра, която в последствие създава текстов файл. Всеки път, когато посетителят се връща в един сайт, браузърът възобновява и изпраща този файл към сървъра на сайта. "Бисквитките" имат няколко функции, включително събиране на информация и запомняне на посетителите предпочитания и като цяло - улесняване на посетителите при ползване на сайта.

  (4) "Вюрт-България" ЕООД използва "бисквитки" за изпълнението на някои функции, а именно: улесняване на навигацията в нашия сайт и ползването на неговите функции с цел осигуряване на безпроблемно обслужване; подобряване на нашия сайт; осигуряване на персонализирани функции, докато сърфирате в нашия сайт; доставка на целево рекламиране; събиране на информация за това как ползвате нашия сайт, за да можем да осигурим по-добро обслужване чрез преценка на това кои области от нашия сайт представляват най-голям интерес за посетителите (Потребителите), за да запомним посетителя при следващото му посещение.

  Тези "бисквитки" са изброени по-долу:

  Тип 1: Абсолютно необходими "бисквитки" - Тези "бисквитки" са необходими, за да могат посетителите да ползват нашия сайт и неговите функции, които включват, освен всичко останало, достъп до защитени зони, без да се налага многократно влизане и запомняне на действията на посетителя във всяка страница по време на една сесия.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Без тези "бисквитки", "Вюрт-България" ЕООД не може да гарантира качественото изпълнение на нашия сайт, нито онлайн сигурността по време на сесии на нашите посетители.

  Тип 2: "Бисквитки" за подобряване на производителността - Този тип "бисквитки" използват, главно тези на Google Analytics, за събиране на информация за това как посетителите ползват нашия сайт. "Вюрт-България" ЕООД събира такава информация, като например частта от страницата, която е възпроизведена, броя на посетените страници, дължина на всяка от сесиите и съобщения за грешка, ако има такива, с цел подобряване на нашия сайт и осигуряване на по-качествено обслужване на посетителите.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Моля да се има предвид, че "Вюрт-България" ЕООД конфигурира услугата на Google Analytics по такъв начин, че да избегне разпознаването на посетителя, като маскира IP адреса му.

  Тип 3: "Бисквитки" за подобряване на функционалността - Този тип "бисквитки" позволява да се запомнят изборите, които посетителите правят на сайта на Дружеството, като например потребителско име, език и техните предпочитания. С помощта на тази информация, "Вюрт-България" ЕООД може да осигури персонализирани функции на своите посетители, когато ползват сайта на Дружеството.

  ЗАБЕЛЕЖКА: "Вюрт-България" ЕООД използва бисквитки, за да удостоверява и определя кога посетителят е влязъл в системата, за да може да улесни достъпа до предлаганите услуги и да показва подходящото съдържание и функции.

  Тип 4: "Бисквитки" за таргетиране и реклама на трети страни – Когато посетителят посещава сайта на Дружеството, някои от тези "бисквитки" могат да бъдат поставени на компютъра на посетителя и да се използват от трети страни с позволение на посетителя, за рекламни цел. Това става, когато сайтът, който се посещава, включва съдържание, показано от сайт на трета страна, или натиснете на бутона за споделяне на сайта на Дружеството и компютърът на посетителя получи „бисквитки“ от третата страна.

  Тези трети страни включват провайдъри на социални медии, които предоставят услуги, както на нашите посетители, така и на "Вюрт-България" ЕООД. Тези "бисквитки" позволяват на трети страни да събират и запазват информация, като например потребителски предпочитания и посетени страници за рекламни цели или подобрение на услуги.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Сайтът на Дружеството няма контрол върху тези бисквитки от трети страни и следователно Дружеството не носи отговорност в това отношение. Моля, обърнете се към въпросните уебсайтове за техните политики относно "бисквитките".

  Моля посетителят да има предвид, че нашият сайт използва услугата Google AdWords за целите на рекламен маркетинг, като Дружеството няма контрол върху тези "бисквитки" и съответно не може да бъде подвеждано под отговорност в това отношение. Ако искате да отхвърлите този тип "бисквитки", моля деактивирайте ги на този линк: http://www.google.com/settings/ads.

  Чл.69. Предотвратяване на "бисквитки" - Възможно е да бъдат деактивирани един или повече видове "бисквитки", използвани от сайта на Дружеството.Моля да се има предвид, че всеки посетител може да предотврати "бисквитките", като промени настройките на браузъра, които използва.

  Чл.70. Лични данни от "бисквитките" - Сами по себе си, "бисквитките" не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет Потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата на сайта от посетителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизирани лица да имат достъп до тях.

  Чл.71. (1) Сигурност и конфиденциалност - бисквитките НЕ са вируси. Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени, нито да се изпълняват самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.

  (2) Бисквитките могат все пак да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията, за историята на сърфирането на Потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер).

  ЗАБЕЛЕЖКА: Много анти-шпионски софтуери не са запознати с този факт и призовават бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване/ сканиране/ анти-вирус/ анти-шпионски софтуер.

  XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Чл.72. (1) Доставчикът и ползвателите на сайта се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на кореспонденция, съгласно настоящите Общи условия или всяка друга информация, която страните считат за конфиденциална.

  (2) Ползвателите и Доставчикът се задължават, след изтичане на срока и целта, за която се обработват или съхраняват личните им данни, да не правят публично достояние устна или писмена кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и/или електронни медии, интернет форуми, лични или публични уебсайтове и др.

  Чл.73. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и специални договорки между ползвателя на сайта и Дружеството, с предимство се прилагат клаузите на специалните договорки.

  Чл.74. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на пълния текст на Общите условия.

  Чл.75. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

  Чл.76. Дружеството не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинено от употребата или невъзможността за употреба на сайта.

  Чл.77. Дружеството си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия, срещу доказан неправомерен достъп до сайта на Дружеството или нарушени авторски права на Доставчика.

  Чл.78. Ако някоя разпоредба или раздел от Общите условия се явява неравноправна в гореизложения смисъл, то тя остава неприложима в отношенията с ползвателите (Потребителите).

  Чл.79. За всички възникнали въпроси по прилагането, изменението и допълнението на настоящите Общи условия, моля да се обърнете към "Вюрт-България" ЕООД на посочените форми за контакт:

  телефон: +359 2 965 99 55

  e-mail: office@wuerth.bg

  XV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  За целите на настоящите Общи условия, използваните в текста термини имат следното значение:

  Под "сайт"("website") се разбира уебсайт, т.е. това е кратката му форма, и представлява съвкупност от уеб страници, които се базират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория ("/") в мрежа, базирана на протокола IP.

  "IP адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

  "Oператор на сайт" е търговското дружество-собственик на домейна:  www.eshop.wuerth.bg, което е "Вюрт-България" ЕООД.

  "Потребител" по смисъла на § 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договора действа извън рамките на своята търговска и професионална дейност.

  "Непропорционален начин на обезщетяване на потребител" е, когато за неговото използване се налага използването на разходи на продавача, които в сравнение с друг начин на обезщетяване са неразумни, като се взема предвид:

  1. стойността на потребителската стока ако нямаше липса или несъответствие;

  2.значимостта на несъответствието;

  3.възможността да се предложи на потребителя друг начин за обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

  "Доставчик" е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с Потребител в публичния или в частния сектор. В настоящия случай под Доставчик се има предвид "Вюрт-България" ЕООД, ЕИК: 831363720, седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична с. Герман, п.к. 1186, ул. "Манастирска Воденица" № 53.

  "Стока" е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

  "Стоки, изработени по поръчка на потребителя" са стоки, които не са изработени предварително, а са изработени въз основа на индивидуален избор или заявка на Потребителя.

  "Услуга" е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

  "Клиент" е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което се е запознало и приело настоящите Общи условия.

  "Договор от разстояние" е всеки договор, сключен между търговец и Потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и Потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

  "Търговец" по смисъла на Търговски закон е:

  (1) Всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

  1. покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;

  2. продажба на стоки от собствено производство;

  3. покупка на ценни книжа с цел продажба;

  4. търговско представителство и посредничество;

  5. комисионни, спедиционни и превозни сделки;

  6. застрахователни сделки;

  7. банкови и валутни сделки;

  8. менителници, записи на заповед и чекове;

  9. складови сделки;

  10. лицензионни сделки;

  11. стоков контрол;

  12. сделки с интелектуална собственост;

  13. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;

  14. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;

  15. лизинг.

  (2) Търговци са:

  1. търговските дружества;

  2. кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.

  (3) За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.

  С уважение,

  Екипът на "Вюрт-България" ЕООД